Política de Privacitat


Política de Privacitat
 

Responsable de dades

SERLOGAL 2.0 SL, d'ara endavant EDI.CAT, amb domicili de contacte situat en Poligon Industrial A Reigosa, Parcel-la 47 36827 Ponte Caldelas (PONTEVEDRA) , telèfon 902 09 07 63, és el responsable dels dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web.
 

Recollida de Dades

EDI.CAT únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través dels formularis inclosos a la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

A www.edi.cat es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació, si no està conformeu amb alguna d'elles podeu comunicar-ho a l'adreça del nostre correu postal. Els usos i finalitats prevists són:

Registre i Gestió d’ Usuaris

La informació que ens proporcioneu al formulari de registre, s'utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la pàgina web.

Gestió de Comandes

Quan adquiriu un producte en la nostra tenda online, les dades que ens faciliteu seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar les comandes realitzades.

Tramesa d’ informació

Les dades que ens faciliteu als correus o formularis de contacte o a través del nostre sistema de comandes seran emprats amb la finalitat de remetre-us per correu electrònic informació comercial sobre els productes, ofertes i promocions d'EDI.CAT, si no desitgeu rebre aquest tipus d'informació podreu comunicar-ho a través de l'adreça del nostre correu postal.

Comunicació de Dades a Tercers

EDI.CAT, té previst la comunicació de les vostres dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació, si no esteu conforme amb alguna d'aquestes cessions podeu comunicar-ho a l'adreça del nostre correu postal.. Les comunicacions previstes són:

Comunicacions establertes a la Llei

Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en els quals una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc).

Gestió de Pagaments

Les vostres dades personals seran comunicats a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

Missatgeria i Logística

Es comunicaran a les empreses de missatgeria o logística amb les quals treballem, les dades de caràcter personal que resultin necessàries per remetre-li els productes adquirits.

Exercici de Drets

En qualsevol moment podreu exercir els Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol•licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, permís de conduir o passaport) a l'adreça del nostre correu postal.