Política de Privacitat


Política de Privacitat

Responsable del Fitxer

SERLOGAL 2.0 SL, d'ara endavant EDI.CAT, amb domicili de contacte situat en O Castelo, 33 (*Lerez) 36156 Pontevedra, telèfon 902 09 07 63 i adreça d' email info@edi.cat, és el responsable dels fitxers als quals s'inclouran les dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web. Aquests fitxers es troben degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Recollida de Dades

EDI.CAT únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través dels formularis inclosos a la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

A www.edi.cat es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació, si no està conformeu amb alguna d'elles podeu comunicar-ho a l'adreça d' email info@edi.cat. Els usos i finalitats prevists són:

Registre i Gestió d’ Usuaris

La informació que ens proporcioneu al formulari de registre, s'utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la pàgina web.

Gestió de Comandes

Quan adquiriu un producte en la nostra tenda online, les dades que ens faciliteu seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar les comandes realitzades.

Tramesa d’ informació

Les dades que ens faciliteu als correus o formularis de contacte o a través del nostre sistema de comandes seran emprats amb la finalitat de remetre-us per correu electrònic informació comercial sobre els productes, ofertes i promocions d'EDI.CAT, si no desitgeu rebre aquest tipus d'informació podreu comunicar-ho a través de l'adreça de correu electrònic info@edi.cat

Comunicació de Dades a Tercers

EDI.CAT, té previst la comunicació de les vostres dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació, si no esteu conforme amb alguna d'aquestes cessions podeu comunicar-ho a l'adreça d'email info@edi.cat. Les comunicacions previstes són:

Comunicacions establertes a la Llei

Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en els quals una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc).

Gestió de Pagaments

Les vostres dades personals seran comunicats a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

Missatgeria i Logística

Es comunicaran a les empreses de missatgeria o logística amb les quals treballem, les dades de caràcter personal que resultin necessàries per remetre-li els productes adquirits.

Exercici de Drets

En qualsevol moment podreu exercir els Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol•licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, permís de conduir o passaport) a l'adreça de correu electrònic info@edi.cat o a la nostra adreça postal situada en O Castelo, 33 (Lerez) 36156 Pontevedra.

Versió

Aquesta política de privacitat és de data 04/02/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en aquesta pàgina web..